หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
สรุปจำนวนนักเรียนตามปีการศึกษา : ปี 2560  
ระดับชั้น จำนวนชาย จำนวนหญิง รวม จำนวนห้อง
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวมปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
178
146
324
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
130
158
288
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
103
155
258
7
รวมมัธยมต้น
411
459
870
21
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
65
119
184
6
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
86
173
259
6
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
66
149
215
6
รวมมัธยมปลาย
217
441
658
18
รวมทั้งหมด
628
900
1528
39
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]