หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
ชื่อ:นายอุทัย โพษาจันทร์
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์
เหรียญ:พยาบาลศาสตร์
ปี 2561
ชื่อ:นางสาวศุภิสรา ชื่นจันทร์
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์
เหรียญ:พยาบาลศาสตร์
ปี 2561
ชื่อ:นางสาวสุดาวัน คำมา
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหรียญ:ภาษาไทย
ปี 2561
ชื่อ:นาสาวกัญญารัตน์ พะวงษ์แสง
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เหรียญ:ภาษาอังกฤษ
ปี 2560
ชื่อ:นายปรัชญา หอมหวล
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหรียญ:วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี 2560
ชื่อ:นางสาวจุฑามาศ สัยยา
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหรียญ:พยาบาลศาสตร์
ปี 2560
ชื่อ:นายวิโรจน์ จันทร์รักษา
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เหรียญ:มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ปี 2560
ชื่อ:นสต.แสงสุรีย์ พิมพ์เพชร
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
เหรียญ:นักเรียนนายสิบตำรวจ
ปี 2559
ชื่อ:นายเหมหิรัญ บัวจันทร์
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:โรงเรียนจ่าอากาศ
เหรียญ:นักเรียนจ่าอากาศ
ปี 2559
ชื่อ:นายภูวนาถ อิสรภาพ
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เหรียญ:นักเรียนจ่าทหารเรือ
ปี 2559
ชื่อ:นายพงษ์นรัตน์ ใจเรือง
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหรียญ:เทคนิคการแพทย์
ปี 2559
ชื่อ:นายกฤษดา อาษานอก
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:วิทยาลัยเซนเทเรซ่า
เหรียญ:ธุรกิจการบิน
ปี 2558
ชื่อ:นายบริพัฒน์ คงแรงดี
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
เหรียญ:วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปี 2558
ชื่อ:นางสาวจารุพร ขันแก้ว
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เหรียญ:วิศวกรรมศาสตร์
ปี 2558
ชื่อ:นายอนพัทย์ คันทบุตร
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหรียญ:พัฒนาชุมชน
ปี 2558
ชื่อ:นายอนุชิต ไชยชาญ
ระดับ:ม.6
กิจกรรม:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เหรียญ:วิศวกรรมศาสตร์
ปี 2558
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]